Loading
State Farmer Count
Andaman and Nicobar Islands 55
Telangana 82
Arunachal Pradesh 11
Assam 84
Bihar 131
Chandigarh 2
Chhattisgarh 67
Delhi 8
Goa 3
Gujarat 325
Haryana 44
Himachal Pradesh 22
Jammu and Kashmir 6
Jharkhand 25
Karnataka 264
Kerala 26
Lakshadweep 1
Madhya Pradesh 124
Maharashtra 182
Nagaland 22
Odisha 24
Punjab 13
Rajasthan 100
Tamil Nadu 99
Tripura 12
Uttar Pradesh 297
Uttarakhand 28
West Bengal 12
Andhra Pradesh 29
Total 2,098