Loading
State Farmer Count
Telangana 134
Assam 28
Chhattisgarh 142
Delhi 295
Gujarat 7385
Haryana 3157
Himachal Pradesh 232
Jammu and Kashmir 32
Karnataka 1789702
Kerala 510
Madhya Pradesh 285
Maharashtra 1199
Meghalaya 22
Odisha 464
Punjab 1183
Rajasthan 1498
Tamil Nadu 755
Uttar Pradesh 989
Uttarakhand 550
West Bengal 304
Andhra Pradesh 4239
Total 18,13,105