Loading
State Farmer Count
Telangana 134
Assam 28
Chhattisgarh 121
Delhi 295
Gujarat 7215
Haryana 3089
Himachal Pradesh 232
Jammu and Kashmir 32
Karnataka 1441863
Kerala 489
Madhya Pradesh 278
Maharashtra 1207
Meghalaya 22
Odisha 426
Punjab 1103
Rajasthan 1498
Tamil Nadu 748
Uttar Pradesh 967
Uttarakhand 550
West Bengal 304
Andhra Pradesh 2756
Total 14,63,357