Loading
State Farmer Count
Andaman and Nicobar Islands 55
Telangana 82
Arunachal Pradesh 11
Assam 84
Bihar 131
Chandigarh 2
Chhattisgarh 67
Delhi 8
Goa 3
Gujarat 326
Haryana 45
Himachal Pradesh 23
Jammu and Kashmir 6
Jharkhand 27
Karnataka 265
Kerala 26
Lakshadweep 1
Madhya Pradesh 124
Maharashtra 183
Nagaland 22
Odisha 25
Punjab 14
Rajasthan 102
Tamil Nadu 99
Tripura 12
Uttar Pradesh 298
Uttarakhand 28
West Bengal 12
Andhra Pradesh 29
Total 2,110