Loading
State Farmer Count
Telangana 134
Assam 28
Chhattisgarh 142
Delhi 295
Gujarat 7308
Haryana 3136
Himachal Pradesh 232
Jammu and Kashmir 32
Karnataka 1789672
Kerala 501
Madhya Pradesh 278
Maharashtra 1207
Meghalaya 22
Odisha 465
Punjab 1182
Rajasthan 1498
Tamil Nadu 755
Uttar Pradesh 967
Uttarakhand 550
West Bengal 304
Andhra Pradesh 2763
Total 18,11,471