Loading
State Farmer Count
Telangana 134
Assam 28
Chhattisgarh 142
Delhi 295
Gujarat 7348
Haryana 3128
Himachal Pradesh 232
Jammu and Kashmir 32
Karnataka 1789683
Kerala 506
Madhya Pradesh 285
Maharashtra 1199
Meghalaya 22
Odisha 464
Punjab 1182
Rajasthan 1498
Tamil Nadu 755
Uttar Pradesh 979
Uttarakhand 550
West Bengal 304
Andhra Pradesh 4240
Total 18,13,006