Loading
State Farmer Count
Andaman and Nicobar Islands 54
Telangana 71
Arunachal Pradesh 11
Assam 83
Bihar 116
Chandigarh 2
Chhattisgarh 64
Delhi 6
Goa 3
Gujarat 318
Haryana 34
Himachal Pradesh 18
Jammu and Kashmir 5
Jharkhand 21
Karnataka 256
Kerala 20
Lakshadweep 1
Madhya Pradesh 114
Maharashtra 174
Nagaland 22
Odisha 19
Punjab 11
Rajasthan 92
Tamil Nadu 89
Tripura 12
Uttar Pradesh 265
Uttarakhand 24
West Bengal 12
Andhra Pradesh 27
Total 1,944