Loading
State Farmer Count
Andaman and Nicobar Islands 55
Telangana 98
Arunachal Pradesh 11
Assam 96
Bihar 195
Chandigarh 2
Chhattisgarh 73
Delhi 8
Goa 4
Gujarat 344
Haryana 64
Himachal Pradesh 24
Jammu and Kashmir 32
Jharkhand 56
Karnataka 316
Kerala 29
Lakshadweep 1
Madhya Pradesh 171
Maharashtra 251
Manipur 1
Meghalaya 2
Nagaland 22
Odisha 34
Punjab 18
Rajasthan 116
Tamil Nadu 116
Tripura 14
Uttar Pradesh 394
Uttarakhand 34
West Bengal 26
Andhra Pradesh 31
Total 2,638