Loading
State Farmer Count
Andaman and Nicobar Islands 55
Telangana 80
Arunachal Pradesh 11
Assam 84
Bihar 126
Chandigarh 2
Chhattisgarh 67
Delhi 8
Goa 3
Gujarat 323
Haryana 39
Himachal Pradesh 20
Jammu and Kashmir 5
Jharkhand 23
Karnataka 260
Kerala 23
Lakshadweep 1
Madhya Pradesh 119
Maharashtra 180
Nagaland 22
Odisha 23
Punjab 12
Rajasthan 96
Tamil Nadu 97
Tripura 12
Uttar Pradesh 288
Uttarakhand 27
West Bengal 12
Andhra Pradesh 28
Total 2,046