Loading
State Count Amount
Telangana 114 13761900.00
Assam 26 45000.00
Chhattisgarh 119 403000.00
Delhi 173 6681000.00
Gujarat 6338 28725784.00
Haryana 2104 237041989.00
Himachal Pradesh 230 7350529.00
Jammu and Kashmir 30 130499.00
Karnataka 1840 6360343.00
Kerala 767 23.00
Madhya Pradesh 274 1557175.00
Maharashtra 1211 9235686.00
Meghalaya 19 140000.00
Orissa 392 8537824.00
Punjab 776 6578731.00
Rajasthan 1336 25411680.00
Tamil Nadu 548 11630406.00
Uttar Pradesh 773 34504594.00
Uttarakhand 537 19623013.00
West Bengal 256 0.00
Andhra Pradesh 1570 37838790.00
Total Amount 19,433 45,55,57,966.00