Loading
State Count Amount
Telangana 134 20761900.00
Assam 28 45000.00
Chhattisgarh 121 403000.00
Delhi 295 10798000.00
Gujarat 6596 37980376.00
Haryana 2984 291289411.00
Himachal Pradesh 232 7504529.00
Jammu and Kashmir 32 130499.00
Karnataka 307301 6352495.00
Kerala 486 10302000.00
Madhya Pradesh 278 1557175.00
Maharashtra 1208 9680321.00
Meghalaya 22 140000.00
Orissa 426 9017047.00
Punjab 1103 19444215.00
Rajasthan 1483 33832195.00
Tamil Nadu 728 13045406.00
Uttar Pradesh 896 42504593.00
Uttarakhand 550 19623013.00
West Bengal 304 0.00
Andhra Pradesh 2744 49748145.00
Total Amount 3,27,951 58,41,59,320.00