Loading
State Count Amount
Telangana 134 20761900.00
Assam 28 45000.00
Chhattisgarh 121 403000.00
Delhi 256 9500000.00
Gujarat 6585 37630376.00
Haryana 2885 284370418.00
Himachal Pradesh 232 7504529.00
Jammu and Kashmir 31 130499.00
Karnataka 61288 6352495.00
Kerala 477 10302000.00
Madhya Pradesh 278 1557175.00
Maharashtra 1208 9680321.00
Meghalaya 22 140000.00
Orissa 426 9017047.00
Punjab 1103 19444215.00
Rajasthan 1407 31608480.00
Tamil Nadu 687 13045406.00
Uttar Pradesh 888 41604593.00
Uttarakhand 550 19623013.00
West Bengal 304 0.00
Andhra Pradesh 1653 49748165.00
Total Amount 80,563 57,24,68,632.00