Loading
State Count Amount
Telangana 114 13761900.00
Assam 26 45000.00
Chhattisgarh 120 403000.00
Delhi 194 6681000.00
Gujarat 6376 30516978.00
Haryana 2338 255892973.00
Himachal Pradesh 232 7504529.00
Jammu and Kashmir 30 130499.00
Karnataka 16096 6360431.00
Kerala 785 40023.00
Madhya Pradesh 274 1557175.00
Maharashtra 1211 9235686.00
Meghalaya 19 140000.00
Orissa 392 8537824.00
Punjab 783 7578731.00
Rajasthan 1371 27734480.00
Tamil Nadu 555 13045406.00
Uttar Pradesh 810 37824593.00
Uttarakhand 550 19623013.00
West Bengal 256 0.00
Andhra Pradesh 1575 37838790.00
Total Amount 34,107 48,44,52,031.00