Loading
State Count Amount
Telangana 134 20761900.00
Assam 28 45000.00
Chhattisgarh 138 403000.00
Delhi 295 10798000.00
Gujarat 7275 44590002.00
Haryana 3126 300111408.00
Himachal Pradesh 232 7504529.00
Jammu and Kashmir 32 130499.00
Karnataka 1688903 7155836.00
Kerala 489 10302000.00
Madhya Pradesh 278 1557175.00
Maharashtra 1207 9655321.00
Meghalaya 22 140000.00
Odisha 426 9017047.00
Punjab 1174 19763656.00
Rajasthan 1498 35794795.00
Tamil Nadu 755 13075402.00
Uttar Pradesh 967 48122593.00
Uttarakhand 550 19623013.00
West Bengal 304 0.00
Andhra Pradesh 2761 52548220.00
Total Amount 17,10,594 61,10,99,396.00