Loading
State Count Amount
Telangana 134 20761900.00
Assam 26 45000.00
Chhattisgarh 120 403000.00
Delhi 236 9280000.00
Gujarat 6505 35709378.00
Haryana 2689 270721957.00
Himachal Pradesh 232 7504529.00
Jammu and Kashmir 31 130499.00
Karnataka 61295 6530465.00
Kerala 439 10302000.00
Madhya Pradesh 274 1557175.00
Maharashtra 1228 10082686.00
Meghalaya 22 140000.00
Orissa 432 9144824.00
Punjab 1100 19444217.00
Rajasthan 1385 29489480.00
Tamil Nadu 687 13045406.00
Uttar Pradesh 833 39104593.00
Uttarakhand 550 19623013.00
West Bengal 304 0.00
Andhra Pradesh 1588 46794625.00
Total Amount 80,110 54,98,14,747.00