Loading
State Count Amount
Telangana 134 20761900.00
Assam 28 45000.00
Chhattisgarh 121 403000.00
Delhi 295 10798000.00
Gujarat 7255 44575202.00
Haryana 3123 299766408.00
Himachal Pradesh 232 7504529.00
Jammu and Kashmir 32 130499.00
Karnataka 1688840 6352847.00
Kerala 489 10302000.00
Madhya Pradesh 278 1557175.00
Maharashtra 1207 9655321.00
Meghalaya 22 140000.00
Odisha 426 9017047.00
Punjab 1103 19444215.00
Rajasthan 1498 35794795.00
Tamil Nadu 748 13045406.00
Uttar Pradesh 967 48122593.00
Uttarakhand 550 19623013.00
West Bengal 304 0.00
Andhra Pradesh 2756 52548145.00
Total Amount 17,10,408 60,95,87,095.00