Loading
State Count Amount
Telangana 134 20761900.00
Assam 28 45000.00
Chhattisgarh 142 403000.00
Delhi 295 10798000.00
Gujarat 7319 44949602.00
Haryana 3128 300531784.00
Himachal Pradesh 232 7504529.00
Jammu and Kashmir 32 130499.00
Karnataka 1789672 7155836.00
Kerala 503 10302230.00
Madhya Pradesh 278 1557175.00
Maharashtra 1199 9395022.00
Meghalaya 22 140000.00
Odisha 464 9713047.00
Punjab 1182 19763656.00
Rajasthan 1498 35794795.00
Tamil Nadu 755 13075402.00
Uttar Pradesh 967 48122593.00
Uttarakhand 550 19623013.00
West Bengal 304 0.00
Andhra Pradesh 3561 52548220.00
Total Amount 18,12,265 612,315,303.00