Loading
State Count Amount
Chhattisgarh 13 232000.00
Gujarat 1 12000.00
Haryana 29 3491000.00
Himachal Pradesh 60 39951.00
Karnataka 22 867651.00
Madhya Pradesh 31 3479000.00
Maharashtra 39 637480.00
Odisha 99 2402400.00
Punjab 15 319441.00
Rajasthan 45 4918100.00
Tamil Nadu 35 594000.00
Uttar Pradesh 73 2965000.00
Uttarakhand 71 1579998.00
Andhra Pradesh 88 6966997.00
Total Amount 621 2,85,05,018.00