Loading
State Count Amount
Telangana 134 20761900.00
Assam 28 45000.00
Chhattisgarh 142 403000.00
Delhi 295 10798000.00
Gujarat 7408 47760851.00
Haryana 3167 304228784.00
Himachal Pradesh 232 7504529.00
Jammu and Kashmir 32 130499.00
Karnataka 1789702 7155836.00
Kerala 510 10302317.00
Madhya Pradesh 285 1557175.00
Maharashtra 1199 9395022.00
Meghalaya 22 140000.00
Odisha 464 9713047.00
Punjab 1183 19763656.00
Rajasthan 1498 35794795.00
Tamil Nadu 755 13075402.00
Uttar Pradesh 989 49518593.00
Uttarakhand 550 19623013.00
West Bengal 304 0.00
Andhra Pradesh 4239 52548220.00
Total Amount 18,13,138 62,02,19,639.00