Loading
State Count Amount
Telangana 114 13761900.00
Assam 26 45000.00
Chhattisgarh 118 403000.00
Delhi 157 5377000.00
Gujarat 6313 26585258.00
Haryana 2057 232608989.00
Himachal Pradesh 230 7350529.00
Jammu and Kashmir 30 130499.00
Karnataka 1840 6360343.00
Kerala 766 23.00
Madhya Pradesh 274 1557175.00
Maharashtra 1183 8440686.00
Meghalaya 19 140000.00
Orissa 392 8543824.00
Punjab 530 6477490.00
Rajasthan 1314 24181680.00
Tamil Nadu 520 8480406.00
Uttar Pradesh 737 30992595.00
Uttarakhand 537 19623013.00
West Bengal 256 0.00
Andhra Pradesh 1570 37838790.00
Total Amount 18,983 43,88,98,200.00