Loading
State Count Amount
Telangana 122 16561900.00
Assam 26 45000.00
Chhattisgarh 120 403000.00
Delhi 219 7664000.00
Gujarat 6431 31686978.00
Haryana 2506 262190962.00
Himachal Pradesh 232 7504529.00
Jammu and Kashmir 30 130499.00
Karnataka 61150 6530434.00
Kerala 819 3224023.00
Madhya Pradesh 274 1557175.00
Maharashtra 1202 9235686.00
Meghalaya 19 140000.00
Orissa 412 8627824.00
Punjab 1106 19444217.00
Rajasthan 1383 29189480.00
Tamil Nadu 601 13045406.00
Uttar Pradesh 815 37999593.00
Uttarakhand 550 19623013.00
West Bengal 256 0.00
Andhra Pradesh 1579 39313850.00
Total Amount 79,852 51,41,17,569.00