Loading
State Count Amount
Telangana 134 20761900.00
Assam 26 45000.00
Chhattisgarh 120 403000.00
Delhi 219 7664000.00
Gujarat 6444 34124980.00
Haryana 2557 263812962.00
Himachal Pradesh 232 7504529.00
Jammu and Kashmir 31 130499.00
Karnataka 61289 6530465.00
Kerala 415 3288000.00
Madhya Pradesh 274 1557175.00
Maharashtra 1228 10082686.00
Meghalaya 22 140000.00
Orissa 432 9144824.00
Punjab 1099 19444217.00
Rajasthan 1385 29489480.00
Tamil Nadu 687 13045406.00
Uttar Pradesh 815 37999593.00
Uttarakhand 550 19623013.00
West Bengal 260 0.00
Andhra Pradesh 1585 41963850.00
Total Amount 79,804 52,67,55,579.00