Loading
State Count Amount
Chhattisgarh 14 232000.00
Gujarat 1 12000.00
Haryana 39 4203000.00
Himachal Pradesh 60 39951.00
Karnataka 22 867651.00
Madhya Pradesh 32 3487000.00
Maharashtra 39 637480.00
Odisha 99 2402400.00
Punjab 15 319441.00
Rajasthan 44 4858100.00
Tamil Nadu 35 594000.00
Uttar Pradesh 73 2965000.00
Uttarakhand 71 1579998.00
Andhra Pradesh 40 3988998.00
Total Amount 584 2,61,87,019.00