Loading
State Count of FS produced
Telangana 750636
Assam 43409
Chhattisgarh 620860
Gujarat 4052380
Haryana 1825057
Himachal Pradesh 60179
Jammu and Kashmir 0
Karnataka 6008020
Kerala 3388606
Madhya Pradesh 141259
Maharashtra 11485387
Meghalaya 0
Orissa 761970
Puducherry 84
Punjab 3512781
Rajasthan 2288778
Tamil Nadu 6928079
Uttar Pradesh 118253
Uttarakhand 31594
West Bengal 2124
Andhra Pradesh 6301081