Loading
State Count of FS produced
Telangana 1227818
Assam 162959
Chhattisgarh 840618
Gujarat 4419006
Haryana 2268726
Himachal Pradesh 60179
Jammu and Kashmir 0
Karnataka 7168344
Kerala 4078311
Madhya Pradesh 141259
Maharashtra 5599849
Meghalaya 0
Orissa 1004560
Puducherry 84
Punjab 5586623
Rajasthan 2675400
Tamil Nadu 8853974
Uttar Pradesh 551087
Uttarakhand 30214
West Bengal 2124
Andhra Pradesh 7294216