Loading
State Count of FS produced
8956
Telangana 5843756
Assam 866828
Chhattisgarh 3892575
Gujarat 31140217
Haryana 5160091
Himachal Pradesh 60179
Jammu and Kashmir 440919
Karnataka 22243569
Kerala 10860827
Madhya Pradesh 141259
Maharashtra 29620044
Meghalaya 2493
Odisha 1807431
Puducherry 84
Punjab 13599571
Rajasthan 7695715
Tamil Nadu 32535939
Uttar Pradesh 11562390
Uttarakhand 374649
West Bengal 3721792
Andhra Pradesh 20771758
Total 20,23,51,042