Loading
State Count of FS produced
8956
Telangana 1980562
Assam 507886
Chhattisgarh 1998123
Gujarat 10757013
Haryana 3119116
Himachal Pradesh 60179
Jammu and Kashmir 0
Karnataka 16614665
Kerala 7998463
Madhya Pradesh 141259
Maharashtra 6221764
Meghalaya 2071
Odisha 1798816
Puducherry 84
Punjab 10025961
Rajasthan 4988522
Tamil Nadu 19171726
Uttar Pradesh 551087
Uttarakhand 90343
West Bengal 2285283
Andhra Pradesh 16445789
Total 10,47,67,668