Loading
State Count of FS produced
8956
Telangana 1980562
Assam 507886
Chhattisgarh 1567689
Gujarat 9189640
Haryana 3119116
Himachal Pradesh 60179
Jammu and Kashmir 0
Karnataka 13076445
Kerala 6885579
Madhya Pradesh 141259
Maharashtra 5870098
Meghalaya 2071
Odisha 1515065
Puducherry 84
Punjab 7954990
Rajasthan 4315637
Tamil Nadu 16211201
Uttar Pradesh 551087
Uttarakhand 216096
West Bengal 2285283
Andhra Pradesh 13849512