Loading
State Count of FS produced
8956
Telangana 1656389
Assam 162959
Chhattisgarh 1360288
Gujarat 7527749
Haryana 2907511
Himachal Pradesh 60179
Jammu and Kashmir 0
Karnataka 9913673
Kerala 5707086
Madhya Pradesh 141259
Maharashtra 5204845
Meghalaya 2071
Orissa 1514895
Puducherry 84
Punjab 6830095
Rajasthan 3338286
Tamil Nadu 12860947
Uttar Pradesh 551087
Uttarakhand 216096
West Bengal 1788726
Andhra Pradesh 10773897