Loading
State Count of FS produced
Telangana 601926
Assam 43409
Chhattisgarh 481877
Gujarat 3092025
Haryana 1400859
Himachal Pradesh 51307
Jammu and Kashmir 0
Karnataka 4162797
Kerala 2673871
Madhya Pradesh 141259
Maharashtra 9760812
Meghalaya 4409
Orissa 479655
Puducherry 84
Punjab 2714734
Rajasthan 1882365
Tamil Nadu 5318819
Uttar Pradesh 118253
Uttarakhand 472521
West Bengal 2124
Andhra Pradesh 4491316