Loading
State Count of FS produced
8956
Telangana 1980562
Assam 507886
Chhattisgarh 2388041
Gujarat 12692655
Haryana 3119116
Himachal Pradesh 60179
Jammu and Kashmir 0
Karnataka 20019760
Kerala 9230553
Madhya Pradesh 141259
Maharashtra 6499854
Meghalaya 2071
Odisha 1798816
Puducherry 84
Punjab 11086048
Rajasthan 4988522
Tamil Nadu 22874945
Uttar Pradesh 551087
Uttarakhand 90343
West Bengal 2285283
Andhra Pradesh 19182757
Total 11,95,08,777