Loading
State Count of FS produced
8956
Telangana 6751264
Assam 866828
Chhattisgarh 4813093
Gujarat 36059815
Haryana 5160091
Himachal Pradesh 60179
Jammu and Kashmir 801136
Karnataka 23738835
Kerala 12756803
Madhya Pradesh 141259
Maharashtra 30082522
Meghalaya 2493
Odisha 1807431
Puducherry 84
Punjab 13839793
Rajasthan 7695715
Tamil Nadu 34161694
Uttar Pradesh 11562390
Uttarakhand 374649
West Bengal 3721792
Andhra Pradesh 22619792