Loading
State Count of FS produced
8956
Telangana 1980562
Assam 507886
Chhattisgarh 1567665
Gujarat 8871638
Haryana 3119116
Himachal Pradesh 60179
Jammu and Kashmir 0
Karnataka 12214699
Kerala 6559892
Madhya Pradesh 141259
Maharashtra 5603094
Meghalaya 2071
Orissa 1515065
Puducherry 84
Punjab 7787891
Rajasthan 3762450
Tamil Nadu 15833948
Uttar Pradesh 551087
Uttarakhand 216096
West Bengal 2285283
Andhra Pradesh 13369918