Loading
State Count of FS produced
Telangana 495497
Assam 43409
Chhattisgarh 402376
Gujarat 2570987
Haryana 1325831
Himachal Pradesh 51307
Jammu and Kashmir 0
Karnataka 3899119
Kerala 2468096
Madhya Pradesh 141259
Maharashtra 8890825
Meghalaya 4409
Orissa 412670
Puducherry 84
Punjab 2611071
Rajasthan 1737431
Tamil Nadu 4785488
Uttar Pradesh 118253
Uttarakhand 27745
West Bengal 2124
Andhra Pradesh 4127286