Loading
State Count of FS produced
8956
Telangana 1980562
Assam 507886
Chhattisgarh 1998123
Gujarat 11131535
Haryana 3119116
Himachal Pradesh 60179
Jammu and Kashmir 0
Karnataka 17349734
Kerala 8365798
Madhya Pradesh 141259
Maharashtra 6499854
Meghalaya 2071
Odisha 1798816
Puducherry 84
Punjab 10275967
Rajasthan 4988522
Tamil Nadu 19630580
Uttar Pradesh 551087
Uttarakhand 90343
West Bengal 2285283
Andhra Pradesh 16989580
Total 10,77,75,335