Loading
State Count of FS produced
Telangana 750636
Assam 43409
Chhattisgarh 539478
Gujarat 3934543
Haryana 1769207
Himachal Pradesh 60179
Jammu and Kashmir 0
Karnataka 5342065
Kerala 3114237
Madhya Pradesh 141259
Maharashtra 11279597
Meghalaya 7948
Orissa 660210
Puducherry 84
Punjab 3400178
Rajasthan 2212391
Tamil Nadu 6600053
Uttar Pradesh 118253
Uttarakhand 31594
West Bengal 2124
Andhra Pradesh 5571211