Loading
State Count of FS produced
8956
Telangana 1980562
Assam 507886
Chhattisgarh 1962331
Gujarat 9931810
Haryana 3119116
Himachal Pradesh 60179
Jammu and Kashmir 0
Karnataka 15003134
Kerala 7396882
Madhya Pradesh 141259
Maharashtra 5870098
Meghalaya 2071
Odisha 1537101
Puducherry 84
Punjab 9759837
Rajasthan 4903629
Tamil Nadu 17691247
Uttar Pradesh 551087
Uttarakhand 90343
West Bengal 2285283
Andhra Pradesh 15281850