Loading
State Count of FS produced
8956
Telangana 1980562
Assam 507886
Chhattisgarh 1643803
Gujarat 9541583
Haryana 3119116
Himachal Pradesh 60179
Jammu and Kashmir 0
Karnataka 14053502
Kerala 7031644
Madhya Pradesh 141259
Maharashtra 5870098
Meghalaya 2071
Odisha 1519625
Puducherry 84
Punjab 8108859
Rajasthan 4903629
Tamil Nadu 16963938
Uttar Pradesh 551087
Uttarakhand 90343
West Bengal 2285283
Andhra Pradesh 14196659