Loading
State Count of FS produced
8956
Telangana 1980562
Assam 507886
Chhattisgarh 1998123
Gujarat 10359850
Haryana 3119116
Himachal Pradesh 60179
Jammu and Kashmir 0
Karnataka 15941042
Kerala 7702392
Madhya Pradesh 141259
Maharashtra 6221764
Meghalaya 2071
Odisha 1768761
Puducherry 84
Punjab 9829060
Rajasthan 4988522
Tamil Nadu 18651658
Uttar Pradesh 551087
Uttarakhand 90343
West Bengal 2285283
Andhra Pradesh 15670440