Loading
State Count of FS produced
Telangana 1113491
Assam 162959
Chhattisgarh 772306
Gujarat 4321230
Haryana 1948988
Himachal Pradesh 60179
Jammu and Kashmir 0
Karnataka 6742336
Kerala 3872111
Madhya Pradesh 141259
Maharashtra 11533432
Meghalaya 0
Orissa 909295
Puducherry 84
Punjab 5480041
Rajasthan 2636082
Tamil Nadu 7505365
Uttar Pradesh 551087
Uttarakhand 30214
West Bengal 2124
Andhra Pradesh 7072059