Loading
State Count of FS produced
8956
Telangana 1980562
Assam 507886
Chhattisgarh 2339928
Gujarat 12286703
Haryana 3119116
Himachal Pradesh 60179
Jammu and Kashmir 0
Karnataka 19322651
Kerala 9077348
Madhya Pradesh 141259
Maharashtra 6499854
Meghalaya 2071
Odisha 1798816
Puducherry 84
Punjab 10890412
Rajasthan 4988522
Tamil Nadu 21866721
Uttar Pradesh 551087
Uttarakhand 90343
West Bengal 2285283
Andhra Pradesh 18950483
Total 11,67,68,264