Loading
State Count of FS produced
Telangana 697308
Assam 43409
Chhattisgarh 535462
Gujarat 3773597
Haryana 1769207
Himachal Pradesh 51307
Jammu and Kashmir 0
Karnataka 4942855
Kerala 2918596
Madhya Pradesh 141259
Maharashtra 11215046
Meghalaya 7948
Orissa 554365
Puducherry 84
Punjab 3231352
Rajasthan 2010914
Tamil Nadu 6025765
Uttar Pradesh 118253
Uttarakhand 31594
West Bengal 2124
Andhra Pradesh 5137560