Loading
State Count of FS produced
8956
Telangana 1782323
Assam 162959
Chhattisgarh 1459238
Gujarat 8553910
Haryana 2996453
Himachal Pradesh 60179
Jammu and Kashmir 0
Karnataka 10713081
Kerala 5984711
Madhya Pradesh 141259
Maharashtra 5204845
Meghalaya 2071
Orissa 1514895
Puducherry 84
Punjab 7122487
Rajasthan 3338286
Tamil Nadu 13837894
Uttar Pradesh 551087
Uttarakhand 216096
West Bengal 2285283
Andhra Pradesh 11575799