Loading
State Count of FS produced
8956
Telangana 6294490
Assam 866828
Chhattisgarh 4521389
Gujarat 33525055
Haryana 5160091
Himachal Pradesh 60179
Jammu and Kashmir 440919
Karnataka 22954174
Kerala 11547032
Madhya Pradesh 141259
Maharashtra 29994266
Meghalaya 2493
Odisha 1807431
Puducherry 84
Punjab 13670914
Rajasthan 7695715
Tamil Nadu 33101687
Uttar Pradesh 11562390
Uttarakhand 374649
West Bengal 3721792
Andhra Pradesh 21615636
Total 20,90,67,429