Loading
State Count of FS produced
8956
Telangana 1980562
Assam 507886
Chhattisgarh 2270427
Gujarat 12080379
Haryana 3119116
Himachal Pradesh 60179
Jammu and Kashmir 0
Karnataka 18931861
Kerala 8966753
Madhya Pradesh 141259
Maharashtra 6499854
Meghalaya 2071
Odisha 1798816
Puducherry 84
Punjab 10633096
Rajasthan 4988522
Tamil Nadu 21379318
Uttar Pradesh 551087
Uttarakhand 90343
West Bengal 2285283
Andhra Pradesh 18827723
Total 11,51,23,575