Loading
State Count of FS produced
8956
Telangana 7535549
Assam 866828
Chhattisgarh 6294771
Gujarat 40447151
Haryana 5160091
Himachal Pradesh 58882
Jammu and Kashmir 848207
Karnataka 25561329
Kerala 14107509
Madhya Pradesh 141259
Maharashtra 30586073
Meghalaya 2493
Odisha 1807431
Puducherry 84
Punjab 14128224
Rajasthan 7695715
Tamil Nadu 35284849
Uttar Pradesh 11562390
Uttarakhand 374649
West Bengal 3721792
Andhra Pradesh 24138448