Loading
State Count of FS produced
8956
Telangana 1461277
Assam 162959
Chhattisgarh 1233637
Gujarat 5760340
Haryana 2628746
Himachal Pradesh 60179
Jammu and Kashmir 0
Karnataka 8997937
Kerala 5033981
Madhya Pradesh 141259
Maharashtra 6702373
Meghalaya 0
Orissa 1406920
Puducherry 84
Punjab 6441592
Rajasthan 3338286
Tamil Nadu 11263231
Uttar Pradesh 551087
Uttarakhand 216096
West Bengal 2124
Andhra Pradesh 9326302