Loading
State Count of FS produced
Telangana 1319060
Assam 162959
Chhattisgarh 1041009
Gujarat 4742001
Haryana 2555176
Himachal Pradesh 60179
Jammu and Kashmir 0
Karnataka 8121293
Kerala 4550831
Madhya Pradesh 141259
Maharashtra 4721040
Meghalaya 0
Orissa 1176095
Puducherry 84
Punjab 5853940
Rajasthan 3327504
Tamil Nadu 10013038
Uttar Pradesh 551087
Uttarakhand 222567
West Bengal 2124
Andhra Pradesh 8354696