Loading
State Count of FS produced
8956
Telangana 7090649
Assam 866828
Chhattisgarh 4906877
Gujarat 37272358
Haryana 5160091
Himachal Pradesh 60179
Jammu and Kashmir 801136
Karnataka 24236275
Kerala 12924323
Madhya Pradesh 141259
Maharashtra 30431798
Meghalaya 2493
Odisha 1807431
Puducherry 84
Punjab 14128224
Rajasthan 7695715
Tamil Nadu 34603613
Uttar Pradesh 11562390
Uttarakhand 374649
West Bengal 3721792
Andhra Pradesh 22915325