Loading
State Count of FS produced
8956
Telangana 1803952
Assam 507886
Chhattisgarh 1551360
Gujarat 8464511
Haryana 3114603
Himachal Pradesh 60179
Jammu and Kashmir 0
Karnataka 11386142
Kerala 6252617
Madhya Pradesh 141259
Maharashtra 5482520
Meghalaya 2071
Orissa 1514895
Puducherry 84
Punjab 7140053
Rajasthan 3707659
Tamil Nadu 14576447
Uttar Pradesh 551087
Uttarakhand 216096
West Bengal 2285283
Andhra Pradesh 12429434