Loading
State Count
15
Telangana 3050
Arunachal Pradesh 156
Assam 6471
Bihar 6991
Chhattisgarh 4274
Dadra and Nagar Haveli 13
Daman 7
Delhi 1
Goa 187
Gujarat 13345
Haryana 4888
Himachal Pradesh 6165
Jammu and Kashmir 3100
Jharkhand 2768
Karnataka 21322
Kerala 3152
Madhya Pradesh 6433
Maharashtra 9626
Manipur 328
Meghalaya 166
Mizoram 117
Nagaland 133
Odisha 8374
Puducherry 33
Punjab 5472
Rajasthan 12940
Sikkim 472
Tamil Nadu 9659
Tripura 463
Uttar Pradesh 17572
Uttarakhand 2406
West Bengal 7076
Andhra Pradesh 10602
Ladakh 168
Total 1,67,945