Loading
State Count of FS produced
8956
Telangana 1980562
Assam 507886
Chhattisgarh 2077033
Gujarat 11761940
Haryana 3119116
Himachal Pradesh 60179
Jammu and Kashmir 0
Karnataka 18636417
Kerala 8901258
Madhya Pradesh 141259
Maharashtra 6499854
Meghalaya 2071
Odisha 1798816
Puducherry 84
Punjab 10633096
Rajasthan 4988522
Tamil Nadu 21048803
Uttar Pradesh 551087
Uttarakhand 90343
West Bengal 2285283
Andhra Pradesh 17532924