Loading
State Count of FS produced
Telangana 350767
Assam 119124
Chhattisgarh 300908
Gujarat 1009552
Haryana 1121030
Himachal Pradesh 47586
Jammu and Kashmir 0
Karnataka 3216945
Kerala 1374850
Madhya Pradesh 141259
Maharashtra 7455662
Meghalaya 4409
Orissa 301205
Puducherry 84
Punjab 2521866
Rajasthan 755660
Tamil Nadu 3953159
Uttar Pradesh 118253
Uttarakhand 31692
West Bengal 2124
Andhra Pradesh 3683345